Ortam Ölçümleri

S.E.Ö.S (SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ SİSTEMİ)

Sanayi tesislerinde, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması ile ilgili esaslar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenmiştir;

Tesislerin emisyon ölçümlerinde kütlesel debi sınır değerlerini geçmesi veya 10 MW’ın üzerinde katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri kapsamına girmeleri halinde bacalarda sürekli emisyon ölçümü yapılması gerekmektedir.

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili  bütünlüğün sağlanması  amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  12 Ekim 2011 tarihinde 28082 sayılı Resmi Gazetede  SÜREKLİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ  yayınlanmıştır.

TS EN 14181 standardına göre ;

QAL 1(KGS1): Cihazın sertifikasyonu: Cihaz Üreticisi,

QAL 2(KGS2): Cihazın kalibrasyonu: Yetkili Laboratuvar,

QAL 3(KGS3): Sıfır ve span kontrolleri: işletme,

AST (YGT): Cihazın kalibrasyon kontrolü; Yetkili Laboratuvar sorumluluğundadır.

Laboratuvarımız tarafından TÜRKAK akreditasyon kapsamında ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgesi ile KGS2, YGT, KGS3 ölçümleri yapılmaktadır.

 • Hız Nokta kaynak emisyonları – Borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi
 • Oksijenin hacim derişiminin tayini,
 • Azot oksitlerin (NOX) kütle derişiminin tayini,
 • Karbon monoksit (CO) kütle derişiminin tayini ,
 • Çözücü kullanılan işlemlerden kaynaklanan baca gazlannda Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle Derişiminin tayini,
 • Gaz halindeki toplam organik karbonnı kütle Derişiminin tayini,
 • HCl olarak tanımlanan gaz ha1indaki klorürlerin kütle konsantrasyonunun tayini,
 • Gaz halindeki Florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini,
 • Sabit kaynak emisyonlarında Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini,
 • Tozun düşük Arallktaki kütle derişiminin tayini,
 • Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini,
 • Bacalarda su buhar tayini,

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Büyük Yakma Tesisleri Yönetmelikleri kapsamında baca gazı emisyon ölçüm ve analizleri laboratuvarımızın uzman personeli tarafından yapılmaktadır.

 • Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOCs) ve Analizi
 • Florür Örnekleme ve Analizi
 • Klorür Örnekleme ve Analizi
 • PAH Örneklemesi ve Analizi,
 • PCB Örneklemesi ve Analizi,
 • PCDD/PCDF Örneklemesi,
 • Formaldehit (HCOH) Örneklemesi ve Analizi,
 • NH3 Örneklemesi ve Analizi,
 • H2SO4 Örneklemesi ve Analizi,
 • HNO3 Örneklemesi ve Analizi,
 • Siyanür Örneklemesi ve Analizi,
 • H2S Örneklemesi ve Analizi,
 • Yanma Gazları + islilik Ölçümü (SO2,  CO, O2, CO2, NO, NOx) ve Analizi
 • Toz örneklemesi ve Tayini
 • Toplam organik Karbon Tayini (Portatif FDI ile),
 • Baca yüksekliklerinin (Abak) belirlenmesi,
 • Ağır Metal Numune Alma ve Analizi (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Nr, P, Se, Ag, TI, Zn),

HAVA KALİTESİ ( İMİSYON ) ÖLÇÜMLERİ

 • Çevre Havasında Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini,
 • Çöken Toz örneklemesi ve Tayini,
 • PM 10 örneklemesi ve Tayini,
 • Çöken Tozda Ağır Metal Analizi,
 • Pasif Örnekleme, NOX, SO2, HF, H2S, NH3, VOC, Aldehit, BTEX,
 • Uzun Vadeli (UVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
 • Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
 • Çöken Toz için Hava Kalitesi Modellemesi,
 • Endüstri, Kaynaklı Kirlilik Dağılım Modellemesi,

HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ

 • Hava Kalitesi Modellemesi
 • Endüstri, Kaynaklı Kirlilik Dağılım Modellemesi

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri laboratuvarımız uzman personeli tarafından yapılmaktadır.
 • Aydınlatma Seviyesi Ölçümleri
 • Aydınlatma Haritası
 • Tesis İçi  Gürültü Ölçümleri
 • Tesis İçi Gürültü Haritası
 • Kişisel Gürültü Maruziyet (Dozimetrik) Ölçümleri
 • El-Kol Titreşimi Ölçümleri
 • Bütün Vücut Titreşimi Ölçümleri
 • Ortam Toz Ölçümleri
 • Ortam Gaz Ölçümleri
 • Termal Konfor Ölçümleri,
 • WBGT Ölçüöleri
 • Solunabilir Toz Ölçümleri
 • Ortam Havasında Formaldehit Ölçümü ve Analizi
 • Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü ve Analizi
 • Ortam Havasında İnorganik asitlerin Örneklenmesi
 • Ortam Havasında Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Öreneklenmesi ve Analizi
 • Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Öreneklenmesi ve Analizi

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

 • Bütün Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün etkisi giderek artan gürültü kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği kapsamında çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere;
 • Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak;
 • Özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili ölçüm ve değerlendirmeler uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.
 • Çevre İznine Tabi İşletmeler için Akustik  Gürültü Ölçümü,
 • Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler için Çevresel Gürültü Ölçümü,
 • Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Ölçümü,
 • İşyeri, Atölye ve İmalathaneler için Çevresel Gürültü Ölçümü,
 • Akustik Gürültü  Modellemesi ve Harita  Hazırlama,
 • Gürültü Ölçümlerinin Haritalandırılması,
 • Şehirlerin Gürültü Modelleme Çalışmaları,
 • Şehirlerin Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Dağılım harita çalışmaları,

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

 • Çevresel Titreşim Ölçümleri
 • Madencilik Titreşim Ölçümleri
 • Bina ve Zemin Titreşim Ölçümleri

SU & ATIK SU VE DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri Su kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektir.


Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama  esasları ve yasaklarını, atık suların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak  izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.


Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar Hakkında yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler Su kirliliğinin kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık su analizlerini periyodik olarak yetkili kurum veya kuruluşlara yaptırmak zorundadır. Su kirliliğinin kontrolü yönetmeliği dahilinde Uzman kadromuz ile numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

Ülkemizde ve dünyada  enerji tasarrufunun günümüz de en önemli konuların başında gelmektedir.
Ülkemizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Enerji tasarrufu kapsamında yayınlamış olduğu  kanun ve yönetmelikler kapsamında  Laboratuvarımız uzman personeli aşağıda belirtilen ölçümler ve özel isteklere bağlı ölçümleri gerçekleştirmektedir.

 • Bacagazı Bileşenlerinin Ölçülmesi
 • Bacagazı  Sıcaklığının Ölçülmesi
 • Yanma Verimliliğinin Ölçülmesi
 • Aydınlatması Ölçümleri
 • Gürültü Ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
Biz Sizi Arayalım

 

Hizmet almak istediğiniz şubemiz :  

E-Bülten, Kampanya, Duyuru, Eğitim/Hizmet/Ürün Bilgilendirme mesajları için:

SMS izni veriyorum
Eposta izni veriyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:

Bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

Şubelerimiz

Mavi Akademi Bursa

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 6 - D: 17
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 544) 533 74 04
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gör

Mavi Akademi İstanbul

Adres: Osmanağa mah.
Söğütlüçeşme cad.Özer işhanı
No:69 Kat:5 Daire:18
Altıyol Kadıköy İstanbul
Tel: (+90 216) 350 43 43
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
Faks: (+90 216) 573 63 16
E-posta: egitim@maviakademi.com
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi
İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16
(Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 452 34 34
Faks: (+90 224) 451 33 01
E-posta: info@mavidanismanlik.net
Haritada gör

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 18
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 451 86 86
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gör
İŞKUR Özel İstihdam Bürosu Mavi Akademi Türkiye İş Kurumu’nun 30.01.2018 tarih ve 511 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilemeyecektir.
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İletişim Hattı : 444 75 87
Telefon : (0 224) 225 17 46 - (0 224) 225 17 45 - (0 224) 225 15 15 Faks : (0 224) 220 20 13
E-Posta : bursa@iskur.gov.tr
Adresimiz : Üçevler Mh. Esra Sk N:1 Nilüfer/Bursa